Algemene Voorwaarden | Verstappen Video

1 – Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
Als een opdrachtgever akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de opdrachtgever ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meerwerk
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan ik er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Verstappen Video de opdrachtgever tijdig inlichten.


3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Verstappen Video en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de de opdrachtgever te handelen.


4 – Montage

Voor een gunstige verloop van de montage qua tijd en kosten gaat de montage in drie ronden:
• Versie 1: ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het eventuele script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
• Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, deze keer over de details zoals timing, titels, kleurbewerking e.d.
• Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews worden in lage resolutie per mail verstuurd.
5 – Reis- en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,25 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur. Mochten er verblijfskosten (bijvoorbeeld een hotelovernachting) bij de productie komen dan zijn deze kosten voor de opdrachtgever. Deze kosten worden vantevoren geraamd.
6 – Muziekrechten
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Verstappen Video kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.
Daarnaast is het mogelijk om stockmuziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

7 – Auteursrecht
Alle door Verstappen Video geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.


8 – Intellectueel eigendom
Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Verstappen Video en worden niet beschikbaar gesteld.


9 – Copyright
Een opdrachtgever krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een opdrachtgever het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Verstappen Video. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.
In geval van copyright schending is Verstappen Video niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.


10 – Camera materiaal (footage)
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Verstappen Video. Dit copyright is wel verhandelbaar.
Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Verstappen Video worden opgeslagen op een medium naar keuze. Verstappen Video is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Verstappen Video naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.


11 – Betaling
De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
• Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
• Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente • Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijk verplichte rente
12 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.


13 – Zelfstandigheid
Verstappen Video voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is dus niet nodig.


14 – Aansprakelijkheid
Verstappen Video is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.